به‌یوْخ‌به Mission accomplished!

یازار : اورمولو

+0 بَیَن
یوْلداشێما دئییرم: ایمئیلی‌وی دئ.
سوْروشور: آدرِس
ێ‌نێ؟
دئییرم: به‌یوْخ‌به نقشه‌ده گؤستر اؤزۆم تاپارام!


 
قاینار چای ایشمیشم آغز
ێم یانێب، آتام سوْروشور: یاندێن؟
دئییرم:
به‌یوْخ‌به چوْخ شۆکۆر بیر جانێم قالێردی، گئتدیم اوْ بیری‌سی مرحله‌یه!

قبیر اۆسته خورما پایلایێرێق، بیری گؤتۆرۆب سوْروشور: فاتحه دیر؟
دئییرم:
به‌یوْخ‌به رحمت‌لیک دیریلیب‌دیر، سئوین‌دیگیمیزدن پایلایێرێق!

  • [ ]